امروز دوشنبه ژنرال حمیدتی، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع در سودان، شایعات در مورد مرگ خودش را تکذیب کرد.

امروز دوشنبه ژنرال حمیدتی، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع در سودان، شایعات در مورد مرگ خودش را تکذیب کرد.