ژنرال آمریکایی معتقد است: «پوتین، تاکتیک هوشمندانه با اشتهای عالی برای ریسک و خطر دارد.»

ژنرال آمریکایی معتقد است: «پوتین، تاکتیک هوشمندانه با اشتهای عالی برای ریسک و خطر دارد.»