تصویری از محمود احمدی نژاد در هواپیما در فرودگاه رشت را می بینید.

تصویری از محمود احمدی نژاد در هواپیما در فرودگاه رشت را می بینید.