محققان شرکت ژاپنی “اوبایاشی”در حال آزمایش جدید و جبران کمبود نیروی کار با استفاده از ربات‌ها برای ساخت سد هستند.

محققان شرکت ژاپنی "اوبایاشی"در حال آزمایش جدید و جبران کمبود نیروی کار با استفاده از ربات‌ها برای ساخت سد هستند.