ژاوی هرناندز، مربی بارسا، شکست تیمش برابر اینتر را غیرمنصفانه خواند و گفت که داور باید در مورد تصمیمات جنجالی اش توضیح بدهد.

ژاوی هرناندز، مربی بارسا، شکست تیمش برابر اینتر را غیرمنصفانه خواند و گفت که داور باید در مورد تصمیمات جنجالی اش توضیح بدهد.