یکی از دیپلمات‌های چینی حاضر در سازمان ملل با اشاره به شکست تروئیکای اروپایی، گفت: قطعنامه آمریکا هیچ شانسی برای تصویب نخواهد داشت.

یکی از دیپلمات‌های چینی حاضر در سازمان ملل با اشاره به شکست تروئیکای اروپایی، گفت: قطعنامه آمریکا هیچ شانسی برای تصویب نخواهد داشت.