سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر اینکه موضع کشورش در مساله افغانستان ثابت و مشخص است گفت: از تشکیل دولت فراگیر در این کشور حمایت می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر اینکه موضع کشورش در مساله افغانستان ثابت و مشخص است گفت: از تشکیل دولت فراگیر در این کشور حمایت می‌کنیم.