دولت چین در پی افزایش تعداد مبتلایان اُمیکرون سویه جدید کرونا در امریکا شش پرواز دیگر این کشور به چین را در هفته‌های آینده لغو کرد.

دولت چین در پی افزایش تعداد مبتلایان اُمیکرون سویه جدید کرونا در امریکا شش پرواز دیگر این کشور به چین را در هفته‌های آینده لغو کرد.