رئیس جمهوری سوریه به همراه همسرش در روز پنج شنبه هفته جاری به چین سفر خواهد کرد.

رئیس جمهوری سوریه به همراه همسرش در روز پنج شنبه هفته جاری به چین سفر خواهد کرد.