خبر ساخت نخستین ابرسد جهان توسط چین، گمانه‌زنی‌ها را درمورد این پروژه آغاز کرده است. کشورهای همسایه از به‌خطرافتادن منافع خود نگران هستند.

خبر ساخت نخستین ابرسد جهان توسط چین، گمانه‌زنی‌ها را درمورد این پروژه آغاز کرده است. کشورهای همسایه از به‌خطرافتادن منافع خود نگران هستند.