پکن-ایرنا-چین روز دوشنبه قویا خواستار پایان تحریم های آمریکا علیه شرکت های چینی شد که با ایران و برخی از کشورهای دیگر همکاری می کنند.

پکن-ایرنا-چین روز دوشنبه قویا خواستار پایان تحریم های آمریکا علیه شرکت های چینی شد که با ایران و برخی از کشورهای دیگر همکاری می کنند.