چین با تأکید بر اینکه سازمان جهانی بهداشت نباید تحقیق درباره منشأ کرونا را به مرز‌های این کشور محدود کند خواستار انجام تحقیقات بر روی اسپانیا شده است….

چین با تأکید بر اینکه سازمان جهانی بهداشت نباید تحقیق درباره منشأ کرونا را به مرز‌های این کشور محدود کند خواستار انجام تحقیقات بر روی اسپانیا شده است.