نمایندگی چین در سازمان ملل ضمن انتقاد از مخالفت آمریکا با قطعنامه‌های بین‌المللی و خروج آن از معاهده‌های جهانی، سند عضویت پکن در معاهده تجارت تسلیحاتی را به دبیرکل سازمان ملل تحویل داد….

نمایندگی چین در سازمان ملل ضمن انتقاد از مخالفت آمریکا با قطعنامه‌های بین‌المللی و خروج آن از معاهده‌های جهانی، سند عضویت پکن در معاهده تجارت تسلیحاتی را به دبیرکل سازمان ملل تحویل داد.