شرکت مهندسی معماری دولتی چین (CSCEC) مرحله ساخت سازه اصلی پنج آسمان خراش مسکونی در شهر جدید العلمین مشرف بر ساحل شمالی دریای مدیترانه در مصر را آغاز کرد….

شرکت مهندسی معماری دولتی چین (CSCEC) مرحله ساخت سازه اصلی پنج آسمان خراش مسکونی در شهر جدید العلمین مشرف بر ساحل شمالی دریای مدیترانه در مصر را آغاز کرد.