وزیر بازرگانی چین اعلام کرد: اگر واشنگتن اشتباهات خود را تصحیح نکند تدابیری علیه واشنگتن اتخاذ خواهیم کرد.

وزیر بازرگانی چین اعلام کرد: اگر واشنگتن اشتباهات خود را تصحیح نکند تدابیری علیه واشنگتن اتخاذ خواهیم کرد.