تشکیلات دفاعی آمریکا شاهد رشد سریع تهدیدات پکن در حوزه‌های مختلف، از جمله آزمایش‌های موشک‌های مافوق صوت، گسترش زرادخانه هسته‌ای، اتخاذ گام‌های بلند در حوزه‌های فضا و سایبری و تهدیدهای ظاهرا روزانه علیه تایوان بوده است….

تشکیلات دفاعی آمریکا شاهد رشد سریع تهدیدات پکن در حوزه‌های مختلف، از جمله آزمایش‌های موشک‌های مافوق صوت، گسترش زرادخانه هسته‌ای، اتخاذ گام‌های بلند در حوزه‌های فضا و سایبری و تهدیدهای ظاهرا روزانه علیه تایوان بوده است.