مدافع تیم فوتبال لسترسیتی ممکن است تبدیل به گران‌ترین مدافع تاریخ فوتبال شود.

مدافع تیم فوتبال لسترسیتی ممکن است تبدیل به گران‌ترین مدافع تاریخ فوتبال شود.