گرگاس بچه سگ ماده و گرگ نر است. خیلی در دارآباد؛ دربند؛ درکه؛ فرحزاد و همه کوه‌ها به دلیل غذا دادن مردم زیاد شده‌اند. نترسی از مردم را از سگ به ارث برده، درندگی را از گرگ و به‌شدت موجود حمله‌گری است….

گرگاس بچه سگ ماده و گرگ نر است. خیلی در دارآباد؛ دربند؛ درکه؛ فرحزاد و همه کوه‌ها به دلیل غذا دادن مردم زیاد شده‌اند. نترسی از مردم را از سگ به ارث برده، درندگی را از گرگ و به‌شدت موجود حمله‌گری است.