پرینتر کارت نوعی خاص از چاپگر است که کاربردی متفاوت از پرینترهای معمولی دارند.

پرینتر کارت نوعی خاص از چاپگر است که کاربردی متفاوت از پرینترهای معمولی دارند.