وقتی دادخواست اجراییه داده می شود، صادر کننده چک باید ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ چک را پرداخت و یا موافقت دارنده چک را جلب کند و یا یک مال را برای اجرای حکم معرفی نماید که صورت عدم توجه به این مدت زمان، حکم جلب صادر می شود….

وقتی دادخواست اجراییه داده می شود، صادر کننده چک باید ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ چک را پرداخت و یا موافقت دارنده چک را جلب کند و یا یک مال را برای اجرای حکم معرفی نماید که صورت عدم توجه به این مدت زمان، حکم جلب صادر می شود.