اگرچه برای یک فرد سالم داشتن میزان آهن خون طبیعی اهمیت دارد، اما وجود ذخیره آهن کافی نیز به همان اندازه مهم است. چنانچه شخصی فریتین کافی نداشته باشد، ذخیره آهن او می‌تواند به سرعت کاهش یابد و با مشکل کم‌خونی مواجه شود….

اگرچه برای یک فرد سالم داشتن میزان آهن خون طبیعی اهمیت دارد، اما وجود ذخیره آهن کافی نیز به همان اندازه مهم است. چنانچه شخصی فریتین کافی نداشته باشد، ذخیره آهن او می‌تواند به سرعت کاهش یابد و با مشکل کم‌خونی مواجه شود.