چگونه می‌توان یارانه فردی را از سرپرست خانوار جدا کرد؟
چگونه می‌توان یارانه فردی را از سرپرست خانوار جدا کرد؟
شهریاریها - سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها: ممکن است شخصی پدر و مادرش مشمول دریافت یارانه نباشند اما خودش مشمول دریافت یارانه شود.