دشمنان اسرائیل با بهره‌گیری از توان موشکی، موازنه قدرت در درگیری با اسرائیل و همچنین نتایج زدوخوردها را تغییر داده‌اند.موشک ها با وجود برخورداری از دقت و قابلیت‌های تخربی، نسبتاً ارزان هستند، ره‌گیری‌شان دشوار است و دسترسی و ساخت‌شان چندان دشوار نیست….

دشمنان اسرائیل با بهره‌گیری از توان موشکی، موازنه قدرت در درگیری با اسرائیل و همچنین نتایج زدوخوردها را تغییر داده‌اند.موشک ها با وجود برخورداری از دقت و قابلیت‌های تخربی، نسبتاً ارزان هستند، ره‌گیری‌شان دشوار است و دسترسی و ساخت‌شان چندان دشوار نیست.