خراسان نوشت: روزنامه‌های ایرانی و اروپایی در دهه 20 گزارش‌های متعددی درباره دارایی‌های هنگفت پهلوی اول در داخل و خارج از کشور منتشر کردند. به بهانه 25 شهریور، سالروز فرار او از ایران، به بررسی این گزارش‌ها پرداخته‌ایم

خراسان نوشت: روزنامه‌های ایرانی و اروپایی در دهه 20 گزارش‌های متعددی درباره دارایی‌های هنگفت پهلوی اول در داخل و خارج از کشور منتشر کردند. به بهانه 25 شهریور، سالروز فرار او از ایران، به بررسی این گزارش‌ها پرداخته‌ایم