تهران- ایرنا- مهدی طارمی تنها یک دقیقه بعد از اولین حضور رسمی‌اش در ترکیب پورتو همه را به تحسین از خودش واداشت.

تهران- ایرنا- مهدی طارمی تنها یک دقیقه بعد از اولین حضور رسمی‌اش در ترکیب پورتو همه را به تحسین از خودش واداشت.