پیری همراه با تمام درد‌ها و بیماری‌های مختلف و متفاوتش فرامی‌رسد.

پیری همراه با تمام درد‌ها و بیماری‌های مختلف و متفاوتش فرامی‌رسد.