افرادی که می‌خواهند پلیس شوند باید شرایطی را که مورد تایید نیروی انتظامی است، داشته باشند.

افرادی که می‌خواهند پلیس شوند باید شرایطی را که مورد تایید نیروی انتظامی است، داشته باشند.