بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی بانوان به‌صورت کارآفرینی است و۴٠٠٠ کارآفرین زن در عرصه‌های مختلف کشور فعالیت می‌کنند. اگر شما هم تصمیم گرفته‌اید کار و کسبی راه بی‌ندازید و جزء زنان کارآفرین کشور شوید، مراحل زیر را طی کنید تا به‌صورت قانونی برای خودتان…

بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی بانوان به‌صورت کارآفرینی است و٤٠٠٠ کارآفرین زن در عرصه‌های مختلف کشور فعالیت می‌کنند. اگر شما هم تصمیم گرفته‌اید کار و کسبی راه بی‌ندازید و جزء زنان کارآفرین کشور شوید، مراحل زیر را طی کنید تا به‌صورت قانونی برای خودتان و دیگران شغل ایجاد کنید: ‌