کارشناس حوزه فناوری ورود تروجان در سیستم‌های رایانه‌ای را ناشی از نصب نرم افزار‌های مشکوک عنوان کرد.

کارشناس حوزه فناوری ورود تروجان در سیستم‌های رایانه‌ای را ناشی از نصب نرم افزار‌های مشکوک عنوان کرد.