در صورتی که از سیستم هوادهی در تنگ ماهی استفاده نمی‌کنید سعی کنید دمای آب ماهی را ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد نگه‌دارید. در صورتی که پمپ هوادهی وجود داشته باشد ۱۷ تا ۲۴ درجه سانتیگراد نیز مانعی ندارد….

در صورتی که از سیستم هوادهی در تنگ ماهی استفاده نمی‌کنید سعی کنید دمای آب ماهی را ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد نگه‌دارید. در صورتی که پمپ هوادهی وجود داشته باشد ۱۷ تا ۲۴ درجه سانتیگراد نیز مانعی ندارد.