زلزله ای شدید دقایقی پیش بندرعباس را لرزاند.

زلزله ای شدید دقایقی پیش بندرعباس را لرزاند.