بیش از ۶.۱ میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر ۳۰۵ هزار میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۱ و ۲۷ درصد افزایش دارد….

بیش از ۶.۱ میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر ۳۰۵ هزار میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۱ و ۲۷ درصد افزایش دارد.