احمد حیدری رئیس ستاد فرهنگیان رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم یکی از گزینه مطرح برای تصدی وزارت آموزش و پرورش است.

احمد حیدری رئیس ستاد فرهنگیان رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم یکی از گزینه مطرح برای تصدی وزارت آموزش و پرورش است.