معاون استاندار تهران تاکید کرد که دیشب سازمان هواشناسی اعلام نکرد که وضعیت هوای تهران امروز اضطراری است .صبح گزارش جدید را ارسال کردند و ما مدارس ابتدایی را برای حفظ سلامت دانش آموزان تعطیل کردیم….

معاون استاندار تهران تاکید کرد که دیشب سازمان هواشناسی اعلام نکرد که وضعیت هوای تهران امروز اضطراری است .صبح گزارش جدید را ارسال کردند و ما مدارس ابتدایی را برای حفظ سلامت دانش آموزان تعطیل کردیم.