منابع آگاه به اطلاع امواج.میدیا رسانده‌اند که هرچند احتمالاً باقری کنی به زودی به عنوان معاون وزیر امور خارجه اعلام خواهد شد، این انتصاب نهایی نشده است. …

منابع آگاه به اطلاع امواج.میدیا رسانده‌اند که هرچند احتمالاً باقری کنی به زودی به عنوان معاون وزیر امور خارجه اعلام خواهد شد، این انتصاب نهایی نشده است.