مشاور شهردار تهران به تشریح عملکرد شهردار شب و اختیارات آنان پرداخت.

مشاور شهردار تهران به تشریح عملکرد شهردار شب و اختیارات آنان پرداخت.