مدیرعامل شرکت ملی پست: از شبکه مویرگی پست برای رصد لحظه به لحظه محصول استفاده می کنیم و از قاچاق جلوگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست: از شبکه مویرگی پست برای رصد لحظه به لحظه محصول استفاده می کنیم و از قاچاق جلوگیری می‌شود.