نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: ایجاد تقاضای القایی و تجویز برخی داروهای خاص توسط پزشکان تخلف است و باید همه مردم از زمان واقعی تعویض ماسک توسط ما دکتر ها مطلع شوند….

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: ایجاد تقاضای القایی و تجویز برخی داروهای خاص توسط پزشکان تخلف است و باید همه مردم از زمان واقعی تعویض ماسک توسط ما دکتر ها مطلع شوند.