سرخک جزو بیماری‌های شایع در تابستان است که راه انتقالش مانند آبله‌مرغان است و معمولا مخاط پشت حلق را آلوده می‌کند.

سرخک جزو بیماری‌های شایع در تابستان است که راه انتقالش مانند آبله‌مرغان است و معمولا مخاط پشت حلق را آلوده می‌کند.