روز سه شنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۱۴ آذر ۱۴۰۲ از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد «فائو» به عنوان روز جهانی خاک (WSD) نام گذاری شده است.

روز سه شنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۱۴ آذر ۱۴۰۲ از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد «فائو» به عنوان روز جهانی خاک (WSD) نام گذاری شده است.