عبدالله اسکندری بی تردید یکی از وزنه های گریم و طراحی چهره پردازی در سینما و تلویزیون این مملکت است که جدا از شاگردان به نام و تاثیرگذار در این حوزه، آثار ماندگاری نیز در کارنامه حرفه ای او دیده می شود. او در گفت و گو با خبرگزاری برنا از حال و احوال ا…

عبدالله اسکندری بی تردید یکی از وزنه های گریم و طراحی چهره پردازی در سینما و تلویزیون این مملکت است که جدا از شاگردان به نام و تاثیرگذار در این حوزه، آثار ماندگاری نیز در کارنامه حرفه ای او دیده می شود. او در گفت و گو با خبرگزاری برنا از حال و احوال این هنر مهم و موثر می گوید.