محمدرضا جلایی‌پور فعال سیاسی و پژوهشگر اجتماعی به مرخصی آمد.

محمدرضا جلایی‌پور فعال سیاسی و پژوهشگر اجتماعی به مرخصی آمد.