شهرت بهاره رهنما، در سال 1381 با بازی در فیلم، نان و عشق و موتور 1000 به نقطه اوج رسید.

شهرت بهاره رهنما، در سال 1381 با بازی در فیلم، نان و عشق و موتور 1000 به نقطه اوج رسید.