پس از وقفه دو ماهه در مذاکرات برجام مجددا سیگنال هایی مبنی بر ادامه مذاکرات مخابره شده است.

پس از وقفه دو ماهه در مذاکرات برجام مجددا سیگنال هایی مبنی بر ادامه مذاکرات مخابره شده است.