برای جلوگیری از گردن درد و کمر درد هنگام کار در محیط کاری و اداری توجه به نکات زیر توصیه می‌شود.

برای جلوگیری از گردن درد و کمر درد هنگام کار در محیط کاری و اداری توجه به نکات زیر توصیه می‌شود.