چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در سینما فرهنگ تهران برگزار شد.

چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در سینما فرهنگ تهران برگزار شد.

چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
۵
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
۱۴
سیدجواد هاشمی در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان