چهارمین روز جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، امروز جمعه ۳۰ مهرماه در بازار بزرگ ایران برگزار شد.
 

 

چهارمین روز جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، امروز جمعه ۳۰ مهرماه در بازار بزرگ ایران برگزار شد.

 

جشنواره فیلم کوتاه تهران
۳جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران
ستاره پسیانی در جشنواره فیلم کوتاه تهران
جشنواره فیلم کوتاه تهران