متخلفان از قوانین تعطیلی ادارات، منع عبور و مرور، اجباری بودن ماسک و… باید به صورت فوری، جریمه سنگین و حتی بازداشت و دادگاهی شوند. به هیچ عنوان نباید در برابر متخلفان کرونایی اغماض به خرج داد….

متخلفان از قوانین تعطیلی ادارات، منع عبور و مرور، اجباری بودن ماسک و… باید به صورت فوری، جریمه سنگین و حتی بازداشت و دادگاهی شوند. به هیچ عنوان نباید در برابر متخلفان کرونایی اغماض به خرج داد.