زمانی که به کمک یک زیرپایی پاهایتان را از زمین جدا کنید، زاویه زانوها از 90 درجه به 35 الی 40 درجه تغییر کرده و متوجه خواهید شد که استفاده از توالت چقدر آسان تر شده است….

زمانی که به کمک یک زیرپایی پاهایتان را از زمین جدا کنید، زاویه زانوها از 90 درجه به 35 الی 40 درجه تغییر کرده و متوجه خواهید شد که استفاده از توالت چقدر آسان تر شده است.