رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاون آموزشی، معاون غذا و دارو، معاون دانشجویی فرهنگی و مدیر دفتر ریاست و دبیر هیات رئیسه این دانشگاه را منصوب کرد….

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاون آموزشی، معاون غذا و دارو، معاون دانشجویی فرهنگی و مدیر دفتر ریاست و دبیر هیات رئیسه این دانشگاه را منصوب کرد.